Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τα πλήρη δημόσια παραδοτέα που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του έργου MaTHiSiS, του υλικού διάδοσης και άλλων σχετικών δημοσιεύσεων (π.χ. ενημερωτικά δελτία, έγγραφα κ.λπ.).