Το MaTHiSiS στοχεύει επίσης να ενισχύσει τις ευκαιρίες μάθησης και τα κίνητρα για τους μαθητευόμενους της κλασικής εκπαίδευσης. Στο επίκεντρο αυτής της μελέτης χρήσης είναι τα νευροτυπικά παιδιά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ηλικίας 8-18 ετών) με ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων που έρχονται σε επαφή τώρα με το νέο εθνικό πρόγραμμα ηλεκτρονικών σπουδών. Στη μελέτη αυτή θα λάβουν επιπλέον μέρος ένα σύνολο αγοριών και κοριτσιών, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τις διαφορές μεταξύ των φύλων αναφορικά με την αφομοίωση νέων εννοιών στη χρήση υπολογιστών.

Η κλασική εκπαίδευση δεν περιορίζεται στην τάξη και η εκπαίδευση θα πρέπει να μπορεί να πραγματώνεται τόσο σε άτυπες όσο και σε επίσημες μαθησιακές καταστάσεις.

Το MaTHiSiS ανταποκρίνεται σε αυτή την πρόκληση μέσω της χρήσης μιας σειράς ηλεκτρονικών πρακτόρων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κινητών συσκευών για να διδάξει τις έννοιες προγραμματισμού, και να επιτρέψει στους μαθητευόμενους να βιώσουν τον προγραμματισμό τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου. Ιδιαίτερα η χρήση της ρομποτικής, θα παρέχει μια bottom-up προσέγγιση για τη δημιουργία διαδοχικών βημάτων εκμάθησης, σύμφωνα με την οποία το ρομπότ θα εκτελεί τη λογική ακολουθία και θα επιτρέψει την αλληλεπίδραση με τους μαθητευόμενους. Η χρήση του θα δείξει πώς μπορούν να ελεγχθούν τα φυσικά συστήματα, να απεικονιστεί η χρήση των ακολουθιών και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η σχέση αιτίου-αιτιατού για να δοθεί εξήγηση στη λειτουργία απλών αλγορίθμων.

Υπάρχει μια εξαιρετικά ευρεία ποικιλομορφία των ικανοτήτων των σπουδαστών, καθώς και των μαθησιακών δυσλειτουργιών, στις τάξεις κλασικής εκπαίδευσης στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί το MaTHiSiS. Ο ευέλικτος τρόπος με τον οποίο το MaTHiSiS παρέχει περιεχόμενο και υλικό, θα αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη ποικιλία δυνατοτήτων. Τα επαναχρησιμοποιούμενα αντικείμενα (Smart Learning Atoms) θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ένα βαθύτερο επίπεδο μάθησης, μέσω του σχεδιασμού ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που θα εμπλέκει ενεργά τους μαθητευόμενους και θα τους επιτρέπει να προχωρούν με τον δικό τους ρυθμό.

Τα εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του MaTHiSiS που προσαρμόζονται αυτόματα στις ανάγκες και τις δεξιότητες του κάθε μαθητή, αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στο φαινόμενο της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου που παρατηρείται στην κλασική εκπαίδευση. Η πρόσβαση στις διάφορες συναισθηματικές καταστάσεις του μαθητευόμενου ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένης της ροής μάθησης, της απογοήτευσης και της πλήξης, θα μας επιτρέψει να προσαρμόσουμε δυναμικά τη μαθησιακή εμπειρία αυτών των «ιδιαίτερων» μαθητών, με στόχο την παραμονή τους και αδιάλειπτη συμμετοχή τους στη μαθησιακή εμπειρία.

Τέλος, η έμφαση του MaTHiSiS στην ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης υπολογιστών υψηλότερου επιπέδου θα δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές της κλασικής εκπαίδευσης να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να αναπτύξουν τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για την μελλοντική απασχόληση τους και την ένταξη τους στο εργατικό δυναμικό.