Οι μαθητευόμενοι (φοιτητές, απόφοιτοι, άνεργοι κλπ.) που καλούνται να αποφασίσουν για την εκπαίδευση ή την εργασιακή απασχόληση τους, ανάλογα με το υπόβαθρο τους, αντιμετωπίζουν ορισμένες προκλήσεις όσον αφορά την είσοδο τους στην αγορά εργασίας. Υπάρχει έλλειψη αυτοματοποίησης όσον αφορά τη διαδικασία απόκτησης συγκεκριμένων δεξιοτήτων, όπως η δημιουργία ενός χρήσιμου ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου, η δημιουργία ενός καλού βιογραφικού σημειώματος και η παρουσία σε μια συνέντευξη εργασίας. Η ακριβής εκτίμηση του επιπέδου γνώσεων, των δεξιοτήτων και της προόδου είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί, δυσχεραίνοντας το μελλοντικό σχεδιασμό της σταδιοδρομίας. Σήμερα, οι σύμβουλοι  βασίζονται σε συστήματα αξιολόγησης που είναι ανοικτά σε παρεμβάσεις και στην υποκειμενική άποψη των ατόμων που εργάζονται και εκπαιδεύουν τους μαθητευόμενους.

Η ταχεία εξέλιξη της ρομποτικής και των ευφυών τεχνολογιών μας δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας νέων λύσεων για την παροχή συστημάτων που απομακρύνουν αυτή την υποκειμενικότητα και μας δίνουν πιο ουσιαστικές και ακριβείς εκτιμήσεις για αυτούς τους μαθητευόμενους.

Το έργο Mathisis θα είναι ιδιαίτερα ελκυστικό και θα δίνει κίνητρα σε όλους τους μαθητευόμενους. Θα καταστήσει ευκολότερη την πρόσβαση  για ιδιαίτερους, σωματικά και νοητικά, μαθητευόμενους ενισχύοντας την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Οι ευκαιρίες για πραγματική κατανόηση των μέσων έκφρασης και επικοινωνίας των μαθητευόμενων, θα παρέχουν άμεσα δεδομένα στους εκπαιδευτικούς, ώστε να είναι σε θέση να επιταχύνουν τον ρυθμό προόδου και επιτυχίας. Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της μαθησιακής εμπειρίας, αποστέλλονται στο σύστημα το οποίο με τη σειρά του διασφαλίζει ότι οι προσαρμογές στη διαδικασία είναι ουσιαστικές και αποσκοπούν στη συνολική βελτίωση των ατόμων που μετέχουν σε αυτές.

Η δημιουργία αυτού του εξατομικευμένου οικοσυστήματος θα δώσει την ευκαιρία να αναπτυχθούν αυτόνομες δεξιότητες και σημαντικές δραστηριότητες σε πολλαπλές πλατφόρμες μάθησης. Το έργο Mathisis θα επωφεληθεί από τις τεχνολογικές εξελίξεις και θα προσφέρει μια πλατφόρμα που θα εξασφαλίζει την ομαλή διαμόρφωση της σταδιοδρομίας, την πρόσβαση σε ποιοτικές πληροφορίες και την καθοδήγηση όλων των ενδιαφερομένων απαιτητικών και μη, χωρίς αποκλεισμούς.