Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους μαθητευόμενους με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ / PMLD)  είναι η ανάπτυξη και η χρήση ενός αποτελεσματικού συστήματος επικοινωνίας.

Το ΔΑΔ είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει άτομα με  πολλαπλές και διάχυτες δυσκολίες μάθησης. Αυτός ο τύπος μαθητευόμενων θα έχει συχνά πολλαπλές δυσλειτουργίες αισθητηριακής ολοκλήρωσης καθώς και σοβαρές διανοητικές μαθησιακές δυσκολίες. Οι μαθητευόμενοι αυτοί αντιμετωπίζουν μια σειρά προκλήσεων όσον αφορά την πρόσβαση και την πρόοδο στην εκπαίδευση. Πρώτον, η τυπική εκπαίδευση στην τάξη δεν μπορεί να έχει έναν ατομικό χαρακτήρα, οπότε μια καλύτερη προσέγγιση στις διαφορετικές μαθησιακές τους ανάγκες είναι η εξατομικευμένη εκπαίδευση. Το σύστημα εξατομίκευσης MaTHiSiS προσαρμόζει τους μαθησιακούς στόχους και το περιεχόμενο σε κάθε μαθησιακή ανάγκη. Επιπλέον, το σύστημα μπορεί να παρέχει αυτόματη ανατροφοδότηση (feedback) ανάλογα με την πρόοδο και την συναισθηματική κατάσταση κάθε μαθητευόμενου.

Τα άτομα που έχουν Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές παρουσιάζουν μεγάλη δυσκολία στις δεξιότητες επικοινωνίας. Το οικοσύστημα MaTHiSiS βοηθά τους εκπαιδευτικούς και τους φροντιστές να διδάσκουν στα άτομα με ΔΑΔ, ένα σύνολο δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψει να βελτιώσουν τη λεκτική τους επικοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο, το MaTHiSiS φιλοδοξεί να συμβάλει στη βελτίωση της λεκτικής επικοινωνίας των μαθητών με PMLD!

Τα ρομπότ έχουν θετική επίδραση στη διαδικασία εκμάθησης των ατόμων με ΔΑΔ. Επιπλέον, η δυνατότητα εφαρμογής της μαθησιακής διαδικασίας σε διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα και χώρους, χρησιμοποιώντας Ρομπότ, Διαδραστικούς Πίνακες ή άλλες κινητές συσκευές, αξιοποιώντας τον μηχανισμό εξατομίκευσης και προσαρμογής του οικοσυστήματος MaTHiSiS, προσβλέπει στην ενίσχυση της διαδικασίας μάθησης των μαθητευόμενων με ΔΑΔ.