"Από τη γραμμική αφήγηση στην εκπαίδευση οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή”

Τι είναι το MaTHiSiS;

Το MaTHiSiS είναι ένα έργο 36 μηνών που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος “Ορίζοντας 2020” (Horizon 2020) που θα βοηθήσει την εκπαιδευτική διαδικασία για τους μαθητές, τους δασκάλους και τους φροντιστές, με τη δημιουργία ενός νέου και συνεχώς προσαρμόσιμου περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης ανθρώπου - "ρομπότ / μηχανής / υπολογιστή", για την ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης, της μάθησης στο χώρο εργασίας και της τυπικής εκπαίδευσης για άτομα με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες.

Το MaTHiSiS θα παρέχει ένα «προϊόν-πλατφόρμα» (παρακάτω σχήμα) που αποτελείται από μία ολοκληρωμένη πολυπρακτορική διαδραστική πλατφόρμα, μαζί με ένα σύνολο από επαναχρησιμοποιήσιμες στοιχειώδεις γνώσεις μάθησης (εκπαιδευτικό υλικό, ψηφιακά εκπαιδευτικά αντικείμενα, κλπ), το οποίο θα καθοδηγεί τη διεξαγωγή των μαθησιακών δραστηριοτήτων των χρηστών. Το εκπαιδευτικό σχήμα του MaTHiSiS θα βασιστεί σε εξειδικευμένους και προσαρμόσιμους στόχους μάθησης και εκπαιδευτικό υλικό.

Γιατί το MaTHiSiS;

Η ικανότητα του συστήματος MaTHiSiS να προσαρμόζεται στις διαφορετικές μαθησιακές απαιτήσεις και να χρησιμοποιεί την κοινή γνώση μεταξύ των διαφορετικών συνιστωσών του θα οδηγήσει στην ανάδειξη νέων μεθοδολογιών μάθησης και θα προωθήσει μια νέα εποχή στον τομέα της εκπαίδευσης που εκτείνεται πέρα από την απλή απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, και αποσκοπεί στη γενικότερη εκπαιδευτική διαδικασία, στην εκπαίδευση για τα άτομα με αυτισμό, σε περιπτώσεις βαθιάς αναπηρίας και πολλαπλών μαθησιακών δυσκολιών και στις δραστηριότητες εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας.

Επίσης, θα ενισχύσει τη μη γραμμικότητα στη μάθηση επιτρέποντας την αλληλεπίδραση των μαθητών και των δασκάλων με το περιβάλλον του MaTHiSiS οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή και με την ενσωμάτωση και την ανταλλαγή διαφορετικών γνώσεων και εμπειριών, δημιουργώντας έτσι μια νέα, ολιστική, δια λειτουργική προσέγγιση στη μάθηση.

Το MaTHiSiS θα κάνει χρήση τεχνολογιών αιχμής για αλληλεπιδράσεις σε ποικίλα περιβάλλοντα μάθησης τα οποία θα διαθέτουν εξειδικευμένα ρομπότ, κινητές συσκευές και διαδραστικούς πίνακες και θα τις αναπτύξει περαιτέρω ώστε να ενσωματωθούν στην αγορά.